Back to top

Polityka prywatności

Dane osobowe (zwane także poniżej „danymi”) będą przez nas przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie oraz w celu zapewnienia funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, w tym jej zawartości i oferowanych tam usług. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej także “RODO”, „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Celem poniższej polityki prywatności jest udzielenie informacji w szczególności o rodzaju, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej samodzielnego lub w połączniu z innymi podmiotami przetwarzania danych osobowych. Poniżej informujemy również o komponentach stron trzecich, których używamy w celu optymalizacji naszej witryny internetowej i poprawy komfortu użytkowania, co może skutkować przetwarzaniem przez te osoby trzecie również danych, które gromadzą i kontrolują.Personal data (usually referred to just as “data” below) will only be processed by us to the extent necessary and for the purpose of providing a functional and user-friendly website, including its contents, and the services offered there.

Struktura naszej polityki danych wygląda następująco:

I. Informacja o nas jako admistratorach Państwa danych osobowych

II. Prawa użytkowników oraz osób których dane dotyczą,

III. Informacja o prztewarzaniu danyc osobowych

I. Informacja o nas jako o przetwarzającycm Państwa dane osobowe

Podmiotem odpowiedzialnym za tę stronę (administrator) na potrzeby prawa ochodny danych osobowych jest:

WSoptics GmbH
Zugspitzstr. 9
86972 Altenstadt
Niemcy

  info@wsoptics.de

  +49 8861 908429 0

II. Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą

W zakresie przetwarzania danych, które zostanie szczegółowo opisane poniżej, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo:

 • w celu potwierdzenia, czy przetwarzane są dane ich dotyczące, informacji o przetwarzanych danych, dalszych informacji o charakterze przetwarzania danych oraz kopii danych (patrz także art. 15 RODO);
 • do sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych (por. także art. 16 RODO);
 • do natychmiastowego usunięcia danych ich dotyczących (por. także art. 17 RODO) lub alternatywnie, jeżeli konieczne jest dalsze przetwarzanie zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO, do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
 • do otrzymania kopii danych ich dotyczących i/lub dostarczonych przez nich oraz do przekazania ich innym dostawcom/administratorom (por. także art. 20 RODO);
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznają, że ​​dane ich dotyczące są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów o ochronie danych (patrz także art. 77 RODO).

Ponadto administrator ma obowiązek poinformować wszystkich odbiorców, którym udostępnia dane, o wszelkich sprostowaniach, usunięciach lub ograniczeniach przetwarzania danych nałożonych na podstawie art. 16, 17 ust. 1, 18 RODO. Obowiązek ten nie ma jednak zastosowania, jeżeli takie powiadomienie jest niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Niemniej jednak użytkownicy mają prawo do informacji o tych odbiorcach.

Podobnie, zgodnie z art. 21 RODO, użytkownikom i osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo sprzeciwu wobec przyszłego przetwarzania ich danych przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W szczególności dopuszczalny jest sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby reklamy bezpośredniej.With regard to the data processing to be described in more detail below, users and data subjects have the right

III. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Państwa dane przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania, pod warunkiem, że ich usunięcie nie narusza ustawowych obowiązków przechowywania lub jeśli poniżej nie określono inaczej.

Dane serwera

Ze względów technicznych gromadzone będą następujące dane przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową do nas lub do naszego dostawcy serwerów, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznego i stabilnego działania strony internetowej: Te pliki dziennika serwera rejestrują typ i wersję Państwa przeglądarki, systemu operacyjnego, strony internetowej z której uzyskano dostęp do naszej strony (adres URL strony odsyłającej), odwiedzone strony internetowe w naszej witrynie, data i godzina Państwa wizyty, a także adres IP, z którego odwiedzono naszą witrynę.

Zebrane w ten sposób dane będą przechowywane tymczasowo, ale nie w powiązaniu z żadnymi innymi danymi.

Podstawą tego przechowywania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na ulepszeniu, stabilności, funkcjonalności i bezpieczeństwie naszej witryny internetowej.

Dane zostaną usunięte w terminie nie dłuższym niż siedem dni, chyba że dalsze przechowywanie będzie konieczne dla celów dowodowych. W takim przypadku całość lub część danych zostanie wykluczona z usunięcia do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie danego zdarzenia.

Aplikacja on-line na wolne stanowiska / publikacja ogłoszeń o pracę

Oferujemy Państwu możliwość ubiegania się o pracę w naszej firmie za pośrednictwem naszej strony internetowej. W przypadku tych aplikacji cyfrowych zbieramy dane aplikacji w formie elektronicznej w celu przetworzenia Twojej aplikacji.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest §26 ust. 1 zd. 1 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) w zw. z art. 88 ust. 1 RODO.

Jeśli zostaniecie Państwo zatrudnieni w wyniku procesu aplikacyjnego, dane podane podczas procesu aplikacyjnego będziemy przechowywać w Państwa aktach osobowych na potrzeby zwykłego procesu organizacyjno-administracyjnego, oczywiście zgodnie z dalszymi obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest §26 ust. 1 zd. 1 BDSG w zw. z art. 88 ust. 1 RODO.

Jeśli nie zatrudnimy Państwa, automatycznie usuniemy przesłane nam dane po upływie dwóch miesięcy od podjęcia ostatecznej decyzji. Nie usuniemy danych, jeśli jednak będziemy musieli je przechowywać ze względów prawnych, takich jak dowód równego traktowania wnioskodawców, do czasu zakończenia czynności prawnych lub do czasu czterech miesięcy.

W tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i §24 ust. 1 nr 2 BDSG. Nasz uzasadniony interes leży we wszelkiej obronie prawnej, którą być może będziemy musieli przedstawić.

Jeżeli wyraźnie zgodzicie się Państwo na dłuższe przechowywanie Państwa danych, np.: w celu umieszczenia w bazie kandydatów lub zainteresowanych, dane będą dalej przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Możecie Pańśtwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO ze skutkiem na przyszłość.

Sample Data Private Policy provided by the Law Offices of Weiß & Partner

Wykorzystywanie Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej. Uzyskane w ten sposób dane służą do optymalizacji naszej strony internetowej i działań reklamowych.

Usługę Google Analytics udostępnia nam firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google przetwarza w naszym imieniu dane dotyczące korzystania z witryny internetowej i zgodnie z umową zobowiązuje się do podjęcia środków zapewniających bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych.

Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej zapisywane są m.in. następujące dane:

 • Przeglądane strony
 • Osiągnięcie „celów witryny” (na przykład prośby o kontakt i subskrypcja biuletynu)
 • Państwa zachowanie na stronach (na przykład czas przebywania, kliknięcia, zachowanie podczas przewijania)
 • Państwa przybliżona lokalizacja (kraj i miasto)
 • Państwa adres IP (w formie skróconej, aby nie było możliwości jednoznacznego przypisania)
 • Informacje techniczne, takie jak przeglądarka, dostawca Internetu, urządzenie końcowe i rozdzielczość ekranu
 • Źródło pochodzenia Państwa wizyty (tzn. za pośrednictwem której strony internetowej lub medium reklamowego trafiłeś do nas).

Żadne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres lub dane kontaktowe, nie są nigdy przesyłane do Google Analytics.

Dane te przekazywane są na serwery Google w USA. Pragniemy zwrócić uwagę, że w USA nie można zagwarantować takiego samego poziomu ochrony na mocy prawa o ochronie danych, jak w UE.

Google Analytics przechowuje pliki cookies w Państwa przeglądarce internetowej przez okres dwóch lat od Państwa ostatniej wizyty. Te pliki cookie zawierają losowo wygenerowany identyfikator użytkownika, dzięki któremu można Państwa rozpoznać podczas przyszłych wizyt na stronie.

Zarejestrowane dane zapisywane są wraz z losowo wygenerowanym identyfikatorem użytkownika, co umożliwia ocenę pseudonimowych profili użytkowników. Te dane dotyczące użytkownika są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Pozostałe dane pozostają przechowywane w formie zbiorczej przez czas nieokreślony.

Jeśli nie zgadzacie się Państwo na gromadzenie danych, można temu zapobiec, instalując jednorazowo dodatek do przeglądarki, który wyłącza Google Analytics lub odrzucając pliki cookie w naszym oknie dialogowym ustawień plików cookie.

Source: traffic3.net